E-Commerce Specialist

Կատեգորիա
Marketing, PR, Media
Զբաղվածության տեսակը
Ամբողջ դրույք
Գրասենյակային
Մակարդակը
Կրտսեր
Միջին
Գտնվելու վայրը
Yerevan

Աշխատանքի նկարագրություն

The Global Cleaning Leader is on the lookout for a dynamic E-Commerce Specialist ready to make waves in the digital marketplace. With a legacy of innovation and excellence, we're not just about keeping spaces clean; we're about creating a cleaner, more sustainable future for everyone. If you're passionate about e-commerce, have a sharp eye for detail, and love engaging with customers then we are waiting for you!

Պահանջներ

 • Become the go-to expert for all products and pricing information across our online channels.
 • Master the art of online listings, ensuring our products are showcased perfectly.
 • Develop and implement comprehensive e-commerce strategies to drive sales and increase online presence.
 • Manage all aspects of the e-commerce operation, including website management, product listings, pricing strategies, and inventory management.
 • Analyze key metrics and performance data to identify areas for improvement and optimize the online shopping experience.
 • Collaborate with cross-functional teams, including marketing, sales, and product development, to ensure alignment of e-commerce initiatives with overall business objectives

Պարտականություններ

 • Bachelor's degree in marketing, sales or related field
 • Proven track record of success in e-commerce management,
 • Strong understanding of e-commerce platforms, such as Shopify, Wordpress and WooCommerce, and experience with website management and optimization.
 • Analytical mindset with the ability to interpret data and make data-driven decisions.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate effectively with cross-functional teams.

Մասնագիտացում

B2C մարքեթինգ
B2B մարքեթինգ
Կոնտենտ մարքեթինգ
Թվային մարքեթինգ
Էլփոստի մարքեթինգ
Վիզուալ մարքեթինգ

Պահանջվող հմտություններ

Քննադատությունն ընդունելու կարողություն
Առաջնահերթությունները որոշելու ունակություն
Ժամկետները պահպանելու ունակություն
Գործընկերային մարքեթինգ

Նախընտրելի հմտություններ

Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն

Բենեֆիթներ

Experience exchange
Traveling coverage
Family Medical Insurance
Team Building And Corporate Events
Education/professional development Reimbursement
Վստա՞հ չեք՝ արդյոք պետք է դիմել, թե ոչ:
Եթե դուք համապատասխանում եք պահանջների առնվազն 60%-ին, մենք ձեզ խրախուսում ենք դիմել: 🙌
Partner company logo
Partner company
Մանրածախ
As a leading technological company and the official representative in Armenia, we attribute our global success to our exceptional personnel. Every day, they demonstrate unwavering commitment to our company and our products. We prioritize our employees' personal and professional growth by offering unparalleled career prospects and opportunities.
Չափ
11-50
Տեսակ
Կորպորատիվ

Ներբեռնեք
հավելվածը

qr