Marketing director

Կատեգորիա
Marketing, PR, Media
Զբաղվածության տեսակը
Ամբողջ դրույք
Հեռավար
Գրասենյակային
Հիբրիդ
Մակարդակը
Ավագ
Թիմ լիդ
C մակարդակ
Գտնվելու վայրը
Yerevan

Աշխատանքի նկարագրություն

We are seeking a dynamic and experienced Marketing Director (5 years at least) to lead our marketing efforts at MAP Company. The ideal candidate will have comprehensive experience in the alcohol and beverage industry.

If you're passionate about driving growth, have a deep understanding of the alcohol and beverage market, and possess the skills to lead a high-performing marketing team, we invite you to apply for this exciting opportunity.

Պահանջներ

1. Bachelor's degree in Marketing, Business, or a related field. MBA is strongly preferred.

2. Minimum of 5 years’ experience in a dynamic marketing environment including proven experience in leading and developing teams

3. Proven track record of success in the alcohol and beverage industry.

4. Extensive experience in launching new products and effectively promoting existing ones.

5. Strong analytical skills with the ability to interpret market trends and consumer behavior.

6. Excellent leadership and team management capabilities.

7. Exceptional communication and interpersonal skills.

8. Results-driven mindset with a focus on achieving measurable outcomes.

9. Familiarity with digital marketing, social media, and e-commerce trends.

10. Ability to thrive in a fast-paced, dynamic work environment.

11. Demonstrated ability to collaborate effectively with outsource companies and external partners.

12. Proven experience in managing and maximizing relationships with third-party vendors to ensure the successful execution of marketing initiatives.

13. Strong negotiation skills to secure favorable terms and deliverables from external partners.

Պարտականություններ

1. Conduct market research to stay abreast of industry trends, consumer preferences, and competitive landscape.

2. Develop and execute innovative marketing strategies to drive brand awareness, market share, and revenue growth.

3. Lead cross-functional teams to successfully launch new products, ensuring a seamless integration into the market.

4. Create and implement compelling marketing campaigns that effectively promote existing products, emphasizing their unique selling propositions.

5. Collaborate with sales, product development, and other departments to align marketing strategies with overall business objectives.

6. Analyze and interpret market data to make informed decisions on pricing, positioning, and promotional activities.

7. Manage the marketing budget, allocating resources efficiently to maximize ROI.

8. Build and maintain strong relationships with key stakeholders, including distributors, retailers, and strategic partners.

9. Oversee the development of marketing collateral, ensuring brand consistency across all channels.

10. Monitor and report on the performance of marketing campaigns, using data-driven insights to refine strategies.

11. Write creative briefs for marketing campaigns including events, print advertising, video, and all digital and web content needs, working closely with the creative team to support the go-to-market plan, with consideration to the touchpoint/format/platform/audience and device

12. Oversee the media buying process to ensure success.

13. Oversee the organization's response to media in crisis or breaking new situations

Մասնագիտացում

Գովազդ
B2B մարքեթինգ
B2C մարքեթինգ
Բրենդի կառավարման մարքեթինգ
Copywriting
Կոնտենտ գրող
Կոնտենտ ռազմավարություն
Կոնտենտ մարքեթինգ
Թվային գովազդ
Թվային մարքեթինգ
Ուղղակի մարքեթինգ
Էլփոստի մարքեթինգ
Միջոցառումների մարքեթինգ
Ինֆլյուենսեր մարքեթինգ
Մարքեթինգ
Շուկայի ուսումնասիրություն
Իրավական փաստաթղթերի գրություն
Հանրային կապեր
Հետազոտական մարքեթինգ
SMM
Հեղինակության կառավարում
Հանրային հաղորդակցություն
ԶԼՄ-ների հետ կապեր
Ապրանքի շուկայավարում
Վիզուալ մարքեթինգ
Հրատարակչություն
Սցենար գրել
Վիդեո մարքեթինգ
Լրատվական նյութերի պատրաստում
Մարքեթինգի կառավարում

Պահանջվող հմտություններ

Մամուլի հաղորդագրություններ գրել
Հոդվածներ գրել
Մարքեթինգ
Թվային մարքեթինգ
Ապրանքանիշի կառավարում
Վստա՞հ չեք՝ արդյոք պետք է դիմել, թե ոչ:
Եթե դուք համապատասխանում եք պահանջների առնվազն 60%-ին, մենք ձեզ խրախուսում ենք դիմել: 🙌
MAP company logo
MAP company
Սպառողական ապրանքներ
"MAP" Company: Armenia's top producer, crafting 14M liters of premium alcoholic beverages annually.
Չափ
201-500
Տեսակ
Հանրային սեկտոր

Ներբեռնեք
հավելվածը

qr